PBE Archives | המכון הדמוקרטי

שעון פעילות

אופי הפעילות כל אחד מהמשתתפים מקבל ”שעון“/יומן ועליו רשומות שעות למשל: 14:00, 15:00, 16:00, 00:00, 08:00 חשוב להתאים את כמות השעות לכמות המשתתפים ולהוריד אחד. שלב ראשון: על כל תלמיד לקבוע פגישות עם תלמידים אחרים, בהתאם לשעות אסור לקבוע יותר מפגישה אחת עם אותו תלמיד....

שביל ג’יסר-ע-זרקא- דוגמא לתהליך חינוך מבוסס מקום

תקציר

הזמנה זו, להשקת שביל ג’סר, מזמינה אתכם להכיר לעומק את התהליך של למידה מבוססת מקום שהביא ליצירתו של השביל. המאמר שלהלן, המתאר את תהליך העבודה שהוביל ליצירת שביל ג’יסר, לקוח מתוך החוברת “למידה מבוססת מקום”, מאת מלכי חכים.
מאין עלה הצורך בלמידה מבוססת מקום בחטיבת הביניים – ג’סר אלזרקא?
בשנת תשע”ג, שנת הליווי הראשונה שלי בבית הספר, עסקנו בפרוייקט שורשים: חקר הסטורי של המשפחות ביישוב. יצרנו עצי משפחות וחקרנו מוטיבים ייחודיים של התפתחות היישוב לאורך הדורות. גילינו התלהבות גדולה של התלמידים בפרוייקט, אשר התבטאה לכל אורך התהליך, וביום השיא בו התלמידים הציגו את תוצריהם.
מתוך למידה של ההצלחה הגדולה הזו, מצאנו שעיקר העבודה חייבת להיות מחוברת לקהילה, על מנת ליצור שינוי חינוכי- קהילתי. לצד זאת התלמידים רצו לספר את הסיפור שלהם ולהציג את עצמם מתוך מקורות החוזק שלהם. כתוצאה מכך, בשנת תשע”ד המשכנו את התהליך עם דגש על פדגוגיה מבוססת מקום.

שביל ג’אסר

הזמנה זו, להשקת שביל ג’סר, מזמינה אתכם להכיר לעומק את התהליך של למידה מבוססת מקום שהביא ליצירת השביל. מאין עלה הצורך בלמידה מבוססת מקום בחטיבת הביניים – ג’סר אלזרקא? בשנת תשע”ג, בשנת הליווי הראשונה שלי לבית הספר, עסקנו בפרוייקט שורשים: חקר הסטורי של המשפחות ביישוב. יצרנו עצי משפחות וחקרנו מוטיבים ייחודיים של התפתחות היישוב לאורך הדורות. גילינו התלהבות גדולה של התלמידים בפרוייקט, אשר התבטא לאורך התהליך וביום השיא בו התלמידים הציגו את תוצריהם. מתוך למידה של ההצלחה הגדולה הזו, מצאנו שעיקר העבודה חייבת להיות מחוברת קהילה כדי ליצור שינוי חינוכי- קהילתי, יחד עם זאת התלמידים רצו לספר את הסיפור שלהם ולהציג את עצמם מתוך מקורות החוזק שלהם. כתוצאה מכך, בשנת תשע”ד המשכנו את התהליך עם הדגש על פדגוגיה מבוססת מקום.

פרוטוקול – כיוונון פרויקט

  מטרה לסייע למורה לדייק את תכנון הפרויקט שלו או שלה מהלך משך זמן הכולל של הפעילות: כשעה אקדמאית נורמות השיח בפרוטוקול: Hard on content, soft on the person- המשוב ניתן על התוכן ולא על האדם Share the air, step up step back- שאיפה חלוקה שוויונית של הזמן בין...
דילוג לתוכן