PBL

למידה מבוססת פרויקטים או למידה מבוססת בעיות היא שיטה שבה תלמידים לומדים על נושא דרך פתרון או דרך עבודת חקר על נושא מסוים (פרויקט).

PBL

למידה מבוססת פרויקטים או למידה מבוססת בעיות היא שיטה שבה תלמידים לומדים על נושא דרך פתרון או דרך עבודת חקר על נושא מסוים (פרויקט).

SML ארגוני

SML ארגוני

תהליך זה אליו שותפים צוות המורים, מזמן הכרות עם הכלי מחד ומעורבות בקביעת הנושאים שהצוות רוצה
לשנות מאידך.
מצ”ב דוגמא לתהליך שנעשה בבית ספר יסודי, כשהיה בשנתו השישית בתכנית חלוץ, לאחר זיהוי צורך מרכזי ביצירת צוות משותף בעל קו ברור של בית הספר,כל זאת- בשנה שלישית למיזוג בית הספר עם בית ספר לילדים בעלי לקות פיזית.

SML בית ספרי
  • המנחה מציגה את השאלה, הצוות משיב, כל התשובות נרשמות.
  • לאחר המפגש נשלח סיכום למנהלת שמעבירה אותו לכל צוות בית הספר.
  • אחת ל- 3 חודשים, מתבוננים בסיכום זה ובודקים איפה אנחנו ביחס אליו. התבוננות זאת נעשית עם ההנהלה.
  • בסוף השנה מציגה המנהלת את מה שנעשה השנה ביחס למה שעלה ביום ההיערכות.

איכה – משחק אחד לניהול הכול

לפניכם מפת דרכים המיועדת לשמש ככלי מרכזי לליווי במסע החינוכי שלכם. מסע שמתחיל  בתכנון בית חינוך חדש או עיצוב מחדש של בית חינוך קיים.הכלי נועד לסייע בידכם לנהל ולמשחק את התהליך ולאפשר לכם להתנהל באופן דינמי ומאפשר שינוי מבלי “לאבד” את הדרך.
הכלי נועד לעבודה לאורך השנה והוא כולל בתוכו את כל הדרוש להתנהלות בכל הרבדים בו זמנית ובכל שלב מתוך תפיסה הרואה רשת של קשרים ומשמעויות לכל סוג של פעולה בכל זמן נתון .

דילוג לתוכן