pixel

קול קורא לרשויות מקומיות להצטרפות לתכנית "גוונים בשלטון המקומי"

לוגו כיתוב כחול עם סלוגן

המכון הדמוקרטי והפדרציה היהודית של סן פרנסיסקו מזמינים
רשויות מקומיות להגיש מועמדותן להצטרפות לתהליך המשלב
תושבים, מנהיגים ובעלי תפקידים ברשויות מקומיות, במימון
משותף של הרשות והפדרציה

תכנית "גוונים", פרי שיתוף פעולה בין המכון הדמוקרטי ופדרציית סן-פרנסיסקו, היא תכנית
ליצירת מנהיגות מקומית קהילתית שפועלת בשיתוף ובקשר עם הרשות המקומית, ובונה עשייה
משותפת במענה על אתגרים והתפתחות של השכונה או היישוב.
על-פי תפיסת התכנית, בתהליך בניית מרחב חיים משותף אשר מבקש להביא את התושבים להיות
שותפים משמעותיים – לחשיבה, ליזמות, לקבלת החלטות ולביצוע. התושבים משפיעים, מעורבים
בתהליכים שמשפיעים על חייהם וחשים משמעות ואחריות, והמנהיגות יוצרת יחסי אמון שמבוססים
על שיתוף ודיאלוג ובונה מערכת יחסים חדשה בין התושבים לתושבים ובין התושבים למנהיגות
הרשותית.
התכנית פועלת להקמת קבוצת מנהיגות בתהליך שיתופי, שממפה יחד אתגרים והזדמנויות בקהילה
ומובילה, יחד עם מגוון הקבוצות והקהילות החיות בה ובעלי התפקידים ברשות המקומית, תהליך
שינוי משמעותי.
התכנית פועלת כיום בארבע רשויות מקומיות.
הזוכים בקול קורא זה יזכו במימון חלקי של התכנית ע"י הפדרציה.

מטרות התכנית

מטרות התכנית הסופיות נקבעות בתהליך משותף עם הרשות המקומית בהתאם לאתגריה של כל
רשות. המטרות הכתובות כאן הינן כלליות ומלמדות על אופי התכנית.

● יצירת תמונת עתיד שכונתית/יישובית משותפת ומהלכים ישומיים בעקבותיה
● הקמת רשת מנהיגות המייצגת את המרקם הקהילתי המגוון
● בניית שותפות מבוססת אמון בין התושבים לבין הרשות המקומית
● תפיסת תפקיד חדשה של תושבים ושל בעלי תפקידים ברשות

קהל יעד

תושבי השכונה/הישוב בגילאי 18 ומעלה, המייצגים את הגיוון הקיים בקהילה, בעלי זיקה
משמעותית לחיים הקהילתיים, אשר רואים בשכונה/בישוב את ביתם לטווח הארוך, ובעלי תפקידים
רשותיים מרכזיים רלבנטיים.

עקרונות מנחים

● מעבר ממנהיגות מוכרת שירותים למנהיגות משתפת ומעבר מתושבים המתנהלים כלקוחות
לתושבים כשותפים.
● מגוון ותרבות כנכס יישובי – השונות בשכונה/בישוב על קהילותיהם מהווה נכס. יש לשמר
את התרבויות והקהילות השונות ולבנות יחד סיפור משותף.
● השתתפות ושותפות – תושבים שותפים בתהליכי תכנון ניהול והחלטה הינם תושבים
מחויבים יותר ובעלי תחושת שייכות גבוהה יותר למקום
● יזמות – עידוד יזמות מקומית. יזמות היא מנוע קהילתי.
● מקומיות – לסיפור והייחודיות המקומית יש ערך מוסף המקדם תחושת שייכות ואחריות
יישובית.
● רשתיות – מרקם חיים יישובי המבוסס על תקשורת של שותפות בין כלל הקהילות
המשאבים והכוחות הישוביים מבטיח שגשוג וחוסן כלכלי וחברתי לטווח ארוך.

דרכי פעולה מרכזיות

● הקבוצה תמנה 20-15 משתתפים.ות ותלווה על ידי מנחים מטעם המכון הדמוקרטי.
● הקבוצה תפעל בשילוב עם בעל תפקיד מרכזי רשותי שיתכלל את הפעילות מטעם הרשות,
וכן בקשר עם בעלי תפקידים נוספים לפי מה שיוגדר עם הרשות. בעלי התפקידים ברשות
שיעבדו מול ועם הקבוצה יקבלו אף הם ליווי של המכון.
● הקבוצה היא קבוצת משימה הנפגשת לאורך שנה, בתדירות קבועה, ומקבלת כלים להמשיך
את עבודתה באופן עצמאי גם לאחר סיום השנה.
● העמקת ההיכרות בין ביטויים שונים של "הקהילה" – באופן מלא, בלתי אמצעי ומורכב.
● עיסוק בסוגיות אקטואליות ושנויות במחלוקת תוך העמקה בהבנתן, חתירה לזיהוי של "טוב
משותף" ויצירת צורות חדשות של שותפות.
● עיסוק הקבוצה בתכנים וכלים שונים המכוונים לקידום המשימה שנבחרה.
● הגדרת הצרכים ובחירת המשימה על ידי הקבוצה בדיאלוג עם גורמי הרשות המקומית.
● קבלת כלים למימוש המשימה תוך לקיחת אחריות הדדית בין התושבים לרשות.
● מימוש המשימה בהובלת הקבוצה בסיוע מקצועי של בעלי התפקידים ברשות.
● המשימה תכלול יעדים מוגדרים ומדידים, אשר ניתן להשלימם בטווח הזמן ובתקציב
המוקצים לתכנית והכל בהתאם לאתגרים הספציפיים של הרשות.

מועדי תחילת התכנית

מועד א' – יוני 2022
מועד ב' – נובמבר 2022

קריטריונים לבחירה

● מחויבות פעילה של ראש הרשות והממונה מטעם הרשות על התכנית.
● פוטנציאל פיתוח מנהיגות מקומית שכונתית / קהילתית.
● ניתוח של המכון הדמוקרטי שמעלה כי אתגרי השכונה/הישוב יכולים להיתרם משמעותית
מפעילות התכנית.
● עדיפות לפעולה בשכונות או קהילות בעלות מגוון תרבותי/דתי.
● עדיפות לרשויות בצפון.

התחייבות הרשות המקומית

נדרשת התחייבות הרשות לשאת במחצית מהעלויות הישירות של התכנית )עלויות ליווי והנחיה(
בגובה שלא יפחת מ-000,40 ש"ח בשנה, ובעלויות עקיפות נוספות בהתאם לתכנית העבודה
שתוסכם.

תהליך

● הגשת טופס מועמדות לכל המאוחר בתאריך 26.4.22
● מיון ראשוני על ידי המכון הדמוקרטי בהתאם לטופס.
● לאחר מיון ראשוני – פגישה עם ראש הרשות והממונה המיועד מטעם הרשות.
● בחירה וחתימה על הסכם.

אחריות

בהגשת טופס המועמדות, מצהירה הרשות המקומית כי ידוע לה שהמכון הדמוקרטי והפדרציה
שומרים לעצמם את הזכות להתקשר רק עם חלק מהרשויות או כלל לא – הכל לפי שיקול דעתם
המוחלט של המכון הדמוקרטי והפדרציה.

רשות מקומית המעוניינת להגיש מועמדות לקבלה לתכנית, מתבקשת למלא את הטופס הבא
לא יאוחר מיום 26.4.22. 
שאלות ניתן להפנות לכתובת המייל di@democrtaic.co.il

התחברו:

דילוג לתוכן